Arbejdsskader

Arbejdssskadesikringsloven
En arbejdsskade kan fx være opstået ved et ulykkestilfælde eller en erhvervssygdom.
Typeeksemplet på en arbejdsulykke er, hvor man falder fra en stige, hvorefter man 
pådrager sig en skade. Der findes talrige eksempler, men det afgørende, er at der er 
sket en ulykke på arbejdet. 
 
En typisk erhvervssygdom er en ryglidelse efter mange års hårdt arbejde. Dette kan 
ligeledes være høretab, allergi eller astma opstået som følge af arbejdet.
 
Foruden de ovennævnte tilfælde, kan man få erstatning efter loven i særtilfælde. Dette 
er fx ved redning af menneskeliv, eller såfremt man kommer til skade, mens man op-
holder sig i et fængsel (som indsat)
 
Når man får en arbejdsskade, er det din arbejdsgivers forsikring der betaler. Dog er der 
blevet oprettet en instans, der sagsbehandler og afgøre sagerne. Dette er Arbejdsskade-
styrelsen. Den store forskel på almindelig erstatningssager og denne, er at Arbejdsskade-
styrelsen er underlagt forvaltningsloven, hvorfor der er særlige formelle krav.

Det komplicerede i disse sager, er at få din arbejdsskade anerkendt, samt at opnå den 
korrekte méngradserstatning. Særligt méngradserstatningen er kompliceret, idet alt 
lægeligt bliver udredt af læger, mens afgørelsen bliver truffet af jurister. Der er her tale 
om et skøn ud fra en tabel, hvorfor der ofte opstår uenigheder om méngraden. Det er her 
vigtigt, at man har de rigtige argumenter, der kan medvirke til en højere méngrad.
 
Har du haft en arbejdsskade, eller er du ikke sikker på om din skade er en arbejdsskade, 
bør du kontakte Fuld Valuta for at få en gratis vurdering. Ligeledes er du velkommen til at 
kontakte Fuld Valuta angående en afgørelse truffet af Arbejdsskadestyrelsen, og få din sag 
vurderet og eventuelt møde gratis.

Arbejdsskader efter erstatningsansvarsloven
Selvom du er kommet til skade på arbejdet og har en sag kørende i Arbejdsskadestyrelsen, 
er der mange der ikke er klar over, at der i mange sager kan rejses et erstatningsansvar mod 
arbejdsgiveren. Dette skyldes, at der i praksis er udviklet sig et lempeligt culpa ansvar herfor. 

Såfremt du er kommet til skade med et instrument du ikke er blevet introduceret i, eller grundet 
dårlige arbejdsforhold, er der således et potentielt erstatningsansvar at rejse. Der kan ligeledes 
tænkes andre situationer.

Det komplicerede i disse sager er, at mange arbejdsgivere ikke reagere på disse krav, hvorfor 
det er vigtigt, at du er sikker på at kravet faktisk bliver rejst og behandlet. 

Når man rejser krav herefter, skal der laves en erstatningsopgørelse, som kan være kompliceret 
for den almindelige borger, hvorfor det ligeledes er vigtigt at få en professionel til at bistå dig 
hermed.

Det komplicerede er ligeledes, at det ikke er alle erstatningsposterne der bliver dækket, idet 
nogle bliver dækket af Arbejdsskadestyrelsen. Så arbejdsgiver er ansvarlig, er det vigtigt at få 
vurderet, hvorvidt du har lidt tab, og hvorvidt det kan "betale sig" at rejse et krav.

Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdsskade kan udløse et erstatningsansvar eller hvorvidt du har 
et krav, er du velkommen til at kontakte Fuld Valuta for en gratis vurdering og eventuelt gratis 
møde.